Reglementen

Statuten van Studievereniging Nostro

Artikel 1: Naam en vestigingsplaats

1. De vereniging draagt de naam “Studievereniging Nostro” en is gevestigd te Amsterdam.

2. De vereniging is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Bedrijfskunde.

3. Het adres van de vereniging is Wibautstraat 4, 1091GM Amsterdam.

4. De vereniging is bereikbaar via het e-mailadres info@svnostro.nl en via de website www.svnostro.nl.

5. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66016614.

6. De vereniging heeft haar bankzaken ondergebracht bij de Rabobank en hanteert het rekeningnummer NL66RABO0319525015.


Artikel 2: Doelstellingen van de Vereniging

1. Visie De Studievereniging Nostro heeft als visie om DE studievereniging van bedrijfskunde te zijn. Na twee zware Corona jaren, mag de vereniging dit jaar weer volop aan de slag. De visie voor het komend jaar is te verwoorden in drie woorden: Netwerken, Socialiseren en Academische ontwikkeling.

2. Doelstellingen De vereniging faciliteert zowel educatieve als sociale evenementen. De studievereniging streeft naar het creëren van de perfecte balans tussen persoonlijke en academische ontwikkeling en sociale evenementen.

3. Inclusiviteit De Studievereniging staat voor inclusiviteit en verwelkomt daarom graag alle medestudenten. “Geen verplichtingen” is de letterlijke term die SV Nostro hanteert.

4. Motto De Studievereniging Nostro houdt zich aan het motto: Haal het beste uit je studietijd.

Artikel 3: Lidmaatschap, toetreding, rechten en plichten van de leden

 1. Het lidmaatschap van SV Nostro loopt vanaf inschrijving tot einde van het studiejaar. Een studiejaar loopt van 01-09 tot 31-08 het jaar erop.
 2. Het lidmaatschap eindigt niet door rechtswege en wordt automatisch verlengd.
 3. Iedere student die aan de opleiding Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden is, heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij SV Nostro. Alsook eenieder die op wat voor manier verbonden is bij SV Nostro.
 4. Inschrijven is enkel mogelijk door de inschrijving via svnostro.nl te voltooien. Met deze inschrijving machtigt een persoon SV Nostro om het verschuldigde lidmaatschap per incasso af te schrijven.
 5. Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie af te dragen aan SV Nostro. Contributie bedraagt €17,50 per studiejaar en wordt per automatische incasso afgeschreven.
 6. Elk lid heeft toegang tot (onder andere) alle door SV Nostro georganiseerde evenementen en de ALV. Voor meer informatie over de evenementen bekijk de Instagram pagina van Studievereniging Nostro.
 7. Leden kunnen te allen tijde het lidmaatschap opzeggen, dit gebeurt schriftelijk en wel per mail naar info@svnostro.nl.
 8. Een lidmaatschap is echter geldig voor een heel studiejaar en er vindt geen restitutie plaats van de betaalde lidmaatschapsgelden. Een opzegging dient te geschieden voor 31-07 van het desbetreffende studiejaar. Indien dit niet tijdig en wel voor 31-07 schriftelijk is gebeurd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
 9. Voorafgaand aan de incasso krijgt een lid uiterlijk 7 dagen voor de datum van afschrijving een e-mail ter aankondiging.
 10. Wanneer de incasso succesvol is afgeschreven krijgt een persoon een e-mail met de bevestiging dat het lidmaatschap compleet is. Indien de incasso niet succesvol is afgeschreven, ongeacht de reden hiervan, wordt aan de desbetreffende persoon gevraagd zijn lidmaatschap per bank alsnog aan SV Nostro te voldoen.
 11. SV Nostro biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan een activiteit, is SV Nostro gerechtigd een financiële bijdrage te vragen.
 12. SV Nostro is te allen tijde gerechtigd om niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 4 Bestuurssamenstelling en -taken

 1. Het bestuur van SV Nostro bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
 2. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de vereniging.
 3. Het bestuur bestaat uit de volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kan daarnaast andere functies instellen.
 4. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.
 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten.
 6. Besluiten worden genomen door het bestuur in vergadering bijeen. Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.
 7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
 8. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en het bijhouden van de ledenadministratie.
 9. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en brengt jaarlijks verslag uit van de financiële situatie van de vereniging.
 10. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van een jaar en zijn daarna herkiesbaar. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.
 11. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt of om andere redenen zijn functie niet langer kan uitoefenen, kan het bestuur een nieuw bestuurslid benoemen, mits dit niet in strijd is met de statuten en reglementen van de vereniging.
 12. Het bestuur is verplicht de Algemene Ledenvergadering op de hoogte te stellen van wijzigingen in de bestuurssamenstelling en de benoeming van nieuwe bestuursleden.


Artikel 6 Vergaderingen en besluitvorming

 1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per maand en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.
 2. De voorzitter is belast met het bijeenroepen van de vergaderingen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
 3. De oproeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of per post, aan de adressen van de bestuursleden zoals deze in de administratie van de vereniging zijn opgenomen.
 4. Indien alle bestuursleden aanwezig zijn, kan een vergadering doorgang vinden. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, mits alle bestuursleden schriftelijk hun instemming hebben betuigd.
 5. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
 6. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien dan opnieuw de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
 7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
 8. De bestuursleden kunnen zich bij de beraadslagingen in de vergaderingen laten bijstaan door adviseurs, die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd. De adviseurs hebben geen stemrecht.
 9. Het bestuur kan aan de leden voorstellen doen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging. Besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vereniging worden genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

 

 

Artikel 7 Financiële verantwoording en controle

 1. Het bestuur is verplicht om een financieel jaarverslag op te stellen en dit jaarlijks ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.
 2. De financiële administratie van de vereniging wordt gevoerd door de penningmeester. Hij of zij is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige registratie van alle inkomsten en uitgaven.
 3. De penningmeester is verplicht om de kas en de bankrekeningen van de vereniging regelmatig te controleren en om alle bescheiden met betrekking tot de financiële administratie zorgvuldig te bewaren.
 4. Het bestuur benoemt jaarlijks een kascommissie die bestaat uit minimaal 1 lid van de vereniging die geen deel uitmaakt van het bestuur. De kascommissie is verantwoordelijk voor de controle van de financiële administratie en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
 5. De kascommissie wordt benoemd voor een periode van één jaar en kan worden herbenoemd.
 6. Het bestuur is verplicht om de kascommissie tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor de controle van de financiële administratie.
 7. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Dit houdt in dat het bestuur wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid voor het financiële beleid in het betreffende jaar.
 8. Indien er sprake is van financiële onregelmatigheden of onduidelijkheden, kan de kascommissie de Algemene Ledenvergadering adviseren om een externe accountant in te schakelen voor nader onderzoek. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de vereniging.

 

Artikel 8 – Beëindiging van het lidmaatschap en ontbinding van de vereniging

 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging namens de vereniging;

c. door ontzetting;

d. door overlijden van het lid.

 1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter, een lidmaatschap dat voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan niet tussentijds worden opgezegd.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 7. Bij ontbinding van de vereniging zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een door de leden te bepalen doel, welk doel zoveel mogelijk het doel van de vereniging dient te benaderen. In geen geval zal het batig saldo aan de leden worden uitgekeerd.

 

 

Artikel 9 Privacy

 1. De gegevens in het ledenbestand van SV Nostro vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van SV Nostro en worden nooit met derden gedeeld, tenzij het delen van de gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de ledenactiviteiten.
 2. Toestemming om gegevens te verwerken

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft het lid SV Nostro toestemming om de gegevens die hij/zij invult of uploadt naar de SV Nostro website te verwerken en deze op te nemen in een of meer bestanden.

 1. Toestemming voor het verzenden van meldingen

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft het lid SV Nostro toestemming om berichten te sturen naar het e-mailadres dat hij/zij heeft ingevuld op de SV Nostro-website, in het kader van meldingen van SV Nostro-sponsors en updates van enige betekenis.

 1. Toestemming om foto’s te maken en te gebruiken

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden staat het lid SV Nostro toe om foto’s van hem/haar te maken op SV Nostro-gerelateerde evenementen en deze te uploaden en te gebruiken op de SV Nostro-website of andere promotionele uitjes.

 1. Verwijdering van persoonlijke gegevens

Wanneer een lid zijn of haar persoonlijke gegevens uit de SV Nostro-lidmaatschapsdatabase wil verwijderen, kan dit door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur van SV Nostro. Het bestuur zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de persoonlijke gegevens van het betreffende lid verwijderen uit de database, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

 

 

Artikel 10 Annuleringsbeleid

 1. Bij annulering van deelname aan een evenement of vakantie georganiseerd door SV Nostro, geldt het volgende annuleringsbeleid:
 • Tot 60 dagen voor aanvang van het evenement of de vakantie kan er kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor aanvang van het evenement of de vakantie wordt er 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het evenement of de vakantie wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht.
 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden, via een e-mail naar het bestuur van SV Nostro.
 2. Restitutie van het deelnamebedrag zal binnen 30 dagen na annulering plaatsvinden.
 3. Het bestuur van SV Nostro behoudt zich het recht voor om in speciale gevallen af te wijken van dit annuleringsbeleid, bijvoorbeeld bij overmachtssituaties.

Artikel 11 Wijziging van de statuten

 1. Wijziging van de statuten kan alleen plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin de statuten, huishoudelijk reglement of een ander voorschrift van de vereniging niet voorziet, beslist het bestuur.
 2. De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Bij ontbinding van de vereniging blijft het batig saldo na vereffening niet aan de leden, maar wordt het geschonken aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de vereniging, dan wel aan een andere rechtspersoonlijkheid bezittende instelling die het algemeen belang dient.
 5. De algemene vergadering stelt het beleid vast omtrent de aard en de omvang van de rechten die aan leden toekomen bij beëindiging van het lidmaatschap of bij ontbinding van de vereniging.
 6. In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, met inachtneming van de wet en de statuten.